Sarajevo, 18.03.2019. godine: Ministarstvo za braniteljska pitanja Federacije BiH objavilo je Javni poziv za pomoć u liječenju u 2019. godini, kao i Javni poziv za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za sufinanciranje troškova sahrana pripadnika braniteljske populacije. 

Za pomoć u liječenju branitelja u ovoj godini Federalno ministarstvo za braniteljska pitanja osiguralo je 1,5 miliona KM, a za sufinanciranje troškova sahrana pripadnika braniteljske populacije 400.000 KM.

Pravo na ostvarivanje pomoći u liječenju imaju fizička lica koja pripadaju kategoriji braniteljske populacije (ratni vojni invalidi i članovi njihove uže obitelji, članovi obitelji poginulih branitelja, razvojačeni branitelji i članovi njihove uže obitelji). 

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava su težina i priroda bolesti, visina sredstava potrebna za pojedinačno liječenje i hitnost slučaja. Posebne kriterije za raspodjelu donosi federalni ministar a zahtjevi se mogu podnijeti do 31.10. 2019. godine.

Pravo na pomoć u sufinanciranju troškova sahrana pripadnika braniteljskih populacija imaju fizička lica koja pripadaju kategoriji braniteljske populacije
a cilj ovog programa je pomoć u sufinanciranju troškova sahrana u slučajevima kada nije ostvarena pomoć po istom osnovu od drugog državnog organa ili institucije ili pravne osobe. Zbog povećanog broja zahtjeva u prošloj godini Federalno ministarstvo je povećalo stavku za sufinanciranje troškova sahrana. Zahtjevi po ovom Javnom pozivu podnose se zaključno sa 31.12.2O19. godine.

Sredstva će biti dodjeljivana mjesečno u visini 1/12 raspoloživih budžetskih sredstava u toku godine, a na osnovu pojedinačnih zahtjeva podnesenih u toku 2019. godine u skladu sa Javnim pozivom.

Prijava za dodjelu sredstava podnosi se na obrascima koji se mogu preuzeti na WEB stranici Ministarstva ili na našoj stranici pod rubrikom dokumenti.

Knjiga

Kontakt

HRVATSKA UDRUGA LOGORAŠA DOMOVINSKOG
RATA U BOSNI I HERCEGOVINI

Kneza Mihaela Viševića Humskog 37
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: + 387 036 318 641
E-mail: udruga@hrlog.ba 

Idi na vrh